X

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ

Πολιτική απορρήτου και Cookies

1. ΣΚΟΠΟΣ
Η εταιρεία Βούρου Δήμητρα και ΣΙΑ Ο.Ε. εφεξής «Εταιρία» αποδίδει μεγάλη σημασία στην
σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων,
υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά
υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες , επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, εργαζόμενοι, προμηθευτές ή
συνεργαζόμενοι τρίτοι.
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική
Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας. Με τη χρήση της
ιστοσελίδας μας αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα
της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας σχέση και ενσωματώνονται στους όρους
χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.
1.1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας
Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε
απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό
σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως
ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερών και
κινητών τηλεφώνων σας, καλούντες και καλούμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, παραλήπτες
μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας,
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας , ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας
(log files, cookies κ.λπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική
ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής
νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
1.2. Ποιά προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε
Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία και προστατεύουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας για την κράτηση κάποιου δωματίου. Συλλέγουμε
το ονοματεπώνυμό σας , το τηλέφωνό σας και το e-mail σας.
1.3. Νόμιμη επεξεργασία

Η εταιρία θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους
σκοπούς επεξεργασίας (κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ), κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεσή
σας που μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ή για την εκτέλεση σύμβασης
ή προσυμβατικής σχέσης μαζί σας, ή για την εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντός μας ή
για την προάσπιση ζωτικού σας συμφέροντος, ήτοι:

 • Για την διαχείριση των κλήσεών σας για την αναζήτηση πληροφοριών με στόχο την ολοκλήρωση των αιτημάτων και κρατήσεών σας.
 • Για να απαντήσουμε σε αιτήματα και ερωτήματά σας, σχετικά με τις υπηρεσίες μας καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των υπηρεσιών μας.
 • Για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων μας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας καθώς και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες.
 • Για εσωτερικές λειτουργίες μας και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2.1. Ποιές είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας
Η παρούσα Πολιτική στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής,
επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να
συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία. Η Εταιρία και το εκπαιδευμένο
προσωπικό της εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα,
αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων,
ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και
λογοδοσία). Η Εταιρία προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ Δικαιώματά σας ως προς τη
χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή,
περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη
αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω
ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που
διενεργούμε και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
2.2. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας
Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με την αποδοχή όρων χρήσης κάθε
υπηρεσίας μας, όπως:

 • όταν καλείτε αριθμούς μας , όταν μας στέλνετε email ή συμπληρώνετε αίτηση κράτησης
 • όταν επικοινωνείτε με τα γραφεία μας ή με το προσωπικό του τμήματος εξυπηρέτησης
  πελατών μας, και με το τηλεφωνικό μας κέντρο, είτε για κρατήσεις είτε για έκφραση
  γνώμης, παραπόνων, ή σχολίων σας.
 • όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή
  απόδειξης παροχής υπηρεσιών
 • όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας μέσω της οποίας συλλέγουμε, με ρητή
  συγκατάθεσή σας, μέσω cookies πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή, όπως η
  διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που
  χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) κ.λπ.
 • όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα, παραγγελίες, δικόγραφα, εντάλματα κ.λπ. τρίτων
  φορέων, όπως εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, για την
  διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σας έναντι απάτης ή καταπολέμησης κάθε
  μορφής εγκληματικότητας και αποτροπής προσβολής εννόμων αγαθών.

2.3. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας
Η Εταιρία θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας
δεδομένα για να συνδεθείτε με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, για να αγοράσετε τις
υπηρεσίες μας ή για να λάβετε μέρος σε προωθητικές ενέργειες.
Η Εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από
τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία,
βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια τα καταστρέφει. Μπορείτε
να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποιά δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα
διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση που έχουμε διαθέσιμη,

εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή
δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.
2.4. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους
Κατά κανόνα η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά
μόνο όταν λειτουργούμε ως ενδιάμεσοι και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να
ολοκληρώσουμε την κράτησή σας ή/και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ
μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι
κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, Δίωξη ηλεκτρονικού
εγκλήματος, ΑΠΔΠΧ, ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ, εποπτικές αρχές), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε
με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας
έκνομες ενέργειες (π.χ. εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κ.λπ.).
2.5. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας
Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να
διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων
σας. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες
μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα διεθνή
πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας. Στην Εταιρία διαθέτουμε εκπαιδευμένο και
υπεύθυνο προσωπικό ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας
και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες
πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά
εργαλεία , χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι
υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι, συμμόρφωση προς διεθνή
πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας. Όποιος συνεργάτης ή υπάλληλός μας
έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει
αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε
αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα
με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε
οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.
2.6. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία
Η Εταιρία δεν επιτρέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας για μετάδοση
μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam).
Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους πελάτες μας τα
οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα
ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του
κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους
χρήσης ιστοσελίδων. Δεν επιτρέπουμε με κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των πελατών μας, μέσω της
ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας. Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία
προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει,
απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει
οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει σύννομα τις υπηρεσίες μας.
Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε
οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη
διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα

από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP. Έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε
αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος κατά την
απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε
μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική.
2.7. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και
προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις
αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση info@olympusview.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω
ταχυδρομική διεύθυνση: Ενιππέως 2, Λιτόχωρο Πιερίας, ΤΚ 60200
2.8. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία την 01-04-2020 και υπόκειται σε
περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

 

COOKIES


1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Τι είναι τα cookies;
Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία μία ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε, όπως η
δική μας, μπορεί να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή, ή την κινητή
τερματική συσκευή σας (tablet, smartphone, laptop). Χάρη στα cookies, η ιστοσελίδα
απομνημονεύει τις ενέργειές σας κατά την πλοήγηση.
Η χρήση των cookies ως ιχνηλατών υποστηρίζεται από διάφορα προγράμματα πλοήγησης,
τους λεγόμενους φυλλομετρητές (browsers), όπως Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Safari, Opera. Αν θέλετε, μπορείτε όμως να τα απενεργοποιήσετε ώστε να μη γίνονται
αποδεκτά ή ακόμα να τα διαγράψετε εκ των υστέρων.
1.2. Λειτουργίες των cookies
Ανάλογα με το είδος τους, τα cookies επιτελούν λειτουργίες μέτρησης της επισκεψιμότητας
της σελίδας, καταγραφή αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας εισόδου, γεωγραφικής
προέλευσης, αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής (π.χ. λειτουργικό σύστημα, ανάλυση
οθόνης), λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε, απόπειρες εισόδου κ.λπ. Άλλα cookies είναι
προσωπικά δεδομένα και άλλα όχι. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα ενώ άλλα
εξυπηρετούν εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.
1.3. Είδη cookies
Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, διαφημιστικά
κ.λπ. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου εγκαθίστανται από την ιστότοπο/σελίδα που
επισκέπτεστε και είναι αναγνώσιμα μόνο από αυτόν. Εφόσον ο ιστότοπος χρησιμοποιεί
εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων, τότε εγκαθίστανται στη συσκευή σας και δικά τους cookies, τα
λεγόμενα cookies τρίτων (Google Analytics, Facebook κ.ά.). Μόνιμα cookies είναι όσα
αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το
πρόγραμμα περιήγησής σας. Cookies συνεδρίας ή περιόδου λειτουργίας, είναι όσα
διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε
την ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αν επιλέξετε
συνειδητά να τα αποδεχθείτε, ο ιστότοπός μας θα να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας
(όπως όνομα χρήστη, γλώσσα) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα
χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στη σελίδα μας κατά τη διάρκεια της
ίδιας επίσκεψης.
1.4. Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσης cookies
Η εγκατάσταση και χρήση «cookies» ρυθμίζεται ειδικά, από το νόμο (άρθρο 4 παρ. 5 Ν
3471/2006 που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ ΕΚ ePrivacy), που αναμένεται
να αντικατασταθεί με Κανονισμό (ePrivacy Regulation), οπότε ενδεχομένως θα επέλθουν
αλλαγές στην παρούσα πολιτική. Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να εγκαταστήσει ένα τέτοιο
«cookie» μόνο εσείς ως ο χρήστης μας δώσετε με θετική ενέργεια (opt-in) τη ρητή
συγκατάθεσή σας (κατά τους όρους του ΓΚΠΔ 2016/679) και με τις οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, μετά
από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, τη χρησιμότητα, τις συνέπειες
άρνησης για την εμπειρία χρήστη, το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος
πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίδεται
μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. Για το
σκοπό αυτό, σας παρέχουμε την παρακάτω αναλυτική ενημέρωση.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η ιστοσελίδα μας www.olympusview.gr χρησιμοποιεί τους εξής τύπους cookies :
A. Η σελίδα χρησιμοποιεί cookies  για τον καθορισμό της γλώσσας εμφάνισης και κανένα
από αυτά δεν προσδιορίζει την ταυτότητα του χρήστη.
B. Δεδομένα : Κατά την διαδικασία κράτησης ζητάμε από την χρήστη τα παρακάτω
στοιχεία:
Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail και το τύπο του δωματίου που θέλει ο υποψήφιος
πελάτης να φιλοξενηθεί. Τα παραπάνω δεδομένα είναι απαραίτητα για την διαδικασία
της κράτησης και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, η επεξεργασία τους γίνεται αυστηρά
από την διεύθυνση του ξενοδοχείου και διαγράφονται μετά τη χρήση τους.

Facebook
YouTube
INSTAGRAM