X

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ

Πολιτική κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

 • ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
 1. Οι χώροι που βιντεοεπιτηρούνται περιλαμβάνουν κάμερες παρακολούθησης με καταγραφή , της κίνησης στις εισόδους/εξόδους και το εσωτερικό του ξενοδοχείου. Τοποθετήθηκαν από ειδικό εγκαταστάτη σε κατάλληλα σημεία ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται στους απολύτως αναγκαίους χώρους σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.
 2. Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες του Οργανισμού που στοχεύουν σε δρόμους και πεζοδρόμια , άρα δεν λαμβάνεται εικόνα από εξωτερικό δημόσιο χώρο , δημόσιους χώρους στάθμευσης ή γειτονικά κτίρια. Η παρακολούθηση εντός του ξενοδοχείου περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό χωρίς να λαμβάνεται εικόνα από διαδρόμους , χώρους εστίασης , χώρους αποδυτηρίων και προθαλάμους τουαλετών.
 3. Το σύστημα δεν χρησιμοποιείται για την επιτήρηση και αξιολόγηση των εργαζομένων εντός των γραφείων και χώρων εργασίας. Επιπλέον των χώρων εισόδου/εξόδου , εικόνα λαμβάνεται μόνο από συγκεκριμένους χώρους , ήτοι την ρεσεψιόν  ενώ οι κάμερες εστιάζουν στο εκάστοτε προστατευόμενο αγαθό.
 4. Η λειτουργία των καμερών αυτών σε εργάσιμες και μη εργάσιμες ώρες εξασφαλίζει αυξημένη προστασία των χώρων μας (π.χ. πρόληψη και απόδειξη τέλεσης αξιοποίνων πράξεων , όπως κλοπές εμπορευμάτων και αποσκευών , βιαιοπραγίες , βανδαλισμούς , έγκαιρη διαπίστωση κακόβουλων ενεργειών , περιορισμός πλημμύρας ή πυρκαγιάς προτού αυτή εξαπλωθεί) ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και των αργιών , οπότε και οι κίνδυνοι μπορεί να είναι αυξημένοι. Οι διάδρομοι δεν επιτηρούνται οπότε δεν υφίσταται καμία προσβολή της ιδιωτικότητας ούτε των εργαζομένων ούτε των επισκεπτών ούτε των πελατών.
 • ΣΚΟΠΟΣ
 1. H παρούσα πολιτική περιγράφει τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης μέσω καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) του Οργανισμού. Ορίζει επίσης τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες αυτές.
 2. Η λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με συστήματα βιντεοεπιτήρησης συνιστά περιορισμό του ατομικού δικαιώματος προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών δεδομένων, το οποίο καθιερώνεται από το άρθρο 9Α του Συντάγματος. Έτσι η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε χώρους που δεν είναι δημόσιοι αλλά είναι προσβάσιμοι στο κοινό πρέπει να γίνεται μετά από ουσιαστική αξιολόγηση της αναγκαιότητας της συγκεκριμένης επεξεργασίας σε σχέση (α) με τον κίνδυνο που ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιδιώκει να αντιμετωπίσει και (β) με το μέγεθος της επίπτωσης στην ιδιωτική ζωή των προσώπων που αφορά. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη διερεύνηση ηπιότερων μέσων ασφάλειας προσώπων και αγαθών.
 3. Η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στον Οργανισμό μάς παρέχει τη δυνατότητα λήψης εικόνας προς οθόνες προβολής.
 4. Ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να καθοριστούν οι τρόποι και οι μέθοδοι σχετικά με τη λήψη και καταγραφή εικόνας από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης ( CCTV ) καθώς και της αποτροπής καταγραφής ήχου. Επίσης είναι η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού , των πελατών , επισκεπτών , των γραφειακών χώρων , των αγαθών , εμπορευμάτων ,  οχημάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών του Οργανισμού , μετά από εκτίμηση επιπτώσεων στα δικαιώματα των υποκειμένων. Τέλος ζητούμενο αποτελεί ο ορισμός του χρονικού διαστήματος διατήρησης των αρχείων αυτών.
 • ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων εικόνας που πραγματοποιείται μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης από τον Οργανισμό για τον σκοπό της προστασίας προσώπων ή/και αγαθών. Ειδικότερα, ο σκοπός της προστασίας προσώπων ή/και αγαθών δικαιολογείται από το έννομο συμφέρον ή την νομική υποχρέωση του ιδιοκτήτη να προστατεύσει τον χώρο το προσωπικό/εξωτερικούς συνεργάτες, τους φιλοξενούμενους/πελάτες καθώς και τα αγαθά που ευρίσκονται στον χώρο αυτό από παράνομες πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο.Η προστασία προσώπων ή/και αγαθών με σύστημα βιντεοεπιτήρησης επιδιώκεται από τον Οργανισμό στο χώρο που στεγάζεται το ξενοδοχείο Olympus View στο Λιτόχωρο Πιερίας.

 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
 1. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας η εταιρεία Βούρου Δήμητρα και ΣΙΑ Ο.Ε. έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ΓΚΠΔ 2016/679 , το Ν. 4624/2019 και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
 2. Ειδικότερα , τηρεί την υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης των υποκειμένων (με ανάρτηση ειδικής ενημερωτικής πινακίδας, με μνεία του νόμου , τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου κλπ) και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων , υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
 1. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Οργανισμού έχει εγκατασταθεί κατά την αρχή της αναλογικότητας , μετά από εκτίμηση επιπτώσεων για λόγους ασφάλειας εγκαταστάσεων , εργαζομένων , πελατών , προμηθευτών , προστασίας προσώπων και αγαθών από αξιόποινες πράξεις. Σταθμίζοντας τα συμφέροντα που διακυβεύονται , ο Οργανισμός κατέληξε ότι το υφιστάμενο σύστημα βιντεοεπιτήρησης εξακολουθεί να είναι απολύτως απαραίτητο για το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών , στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα.
 2. Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής , ο Οργανισμός έχει μεριμνήσει ώστε το σύστημα βιντεοεπιτήρησης να μην πραγματοποιεί λήψη ήχου ούτε και να προβαίνει στη λήψη και ειδική επεξεργασία ( π.χ. μεγέθυνση , ειδική στόχευση , ευρετηρίαση , ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών ) εικόνων που αποκαλύπτουν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων». Οι κάμερες βιντεοεπιτήρησης είναι όλες σταθερές και δεν μεταδίδουν δεδομένα μέσω Διαδικτύου.
 • ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
 1. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης αποτελείται από ειδικά καταγραφικά μηχανήματα και σταθερές κάμερες, που λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφει την κίνηση στον επιτηρούμενο χώρο σε συνδυασμό με την ημερομηνία και την ώρα. Η εικόνα από τις κάμερες που λειτουργούν την οιαδήποτε χρονική στιγμή είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στο κατά τόπους γραφείο ασφάλειας της εταιρίας.
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 1. Η διάρκεια αποθήκευσης του μαγνητοσκοπημένου υλικού σε ασφαλές μέρος περιορίζεται σε μέγιστο χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Στη συνέχεια τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα πλην συνδρομής εξαιρέσεων (αξιόποινες πράξεις, παραβιάσεις ασφάλειας, αιτήματα διωκτικών, αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών κ.λπ.), οπότε διατηρούνται σε χωριστό αρχείο ως αποδεικτικό υλικό μέχρι πέρατος της ποινικής διαδικασίας.
 2. Σε περίπτωση συμβάντος που συνδέεται με την ασφάλεια, το σχετικό μαγνητοσκοπημένο υλικό μπορεί να διατηρηθεί πέραν των 15 ημερών και σύμφωνα με όσα ορίζει η προαναφερόμενη οδηγία της ΑΠΔΠΧ. Ειδικότερα, τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται από το σύστημα και να τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο μέχρι 45 ημέρες. Αν το συμβάν αφορά αξιόποινη πράξη και ασκηθούν διώξεις, η τήρηση των εικόνων μπορεί να γίνεται μέχρι 3 μήνες. Η πρόσβαση στα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης περιορίζεται αυστηρά σε μικρό αριθμό εξουσιοδοτημένων και ειδικά εκπαιδευμένων χειριστών. Η διαβίβαση σε τρίτους δεδομένων που προέρχονται από σύστημα βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων. Κατ’εξαίρεση, μια τέτοια διαβίβαση επιτρέπεται και χωρίς συγκατάθεση μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις : 

Α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαβιβάζει στις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές δεδομένα που οι τελευταίες ζητούν νομίμως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Ή

Β. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, πέραν των ειδικότερων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δύναται να διαβιβάζει στις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές δεδομένα που ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία μιας αξιόποινης πράξης (π.χ. κλοπή, ξυλοδαρμός) που τελέσθηκε στο χώρο τον οποίο έχει έννομο συμφέρον ή νομική υποχρέωση να προστατεύσει και που μπορούν να συνεισφέρουν στη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών ή στην αναγνώριση των δραστών. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιτρέπεται να διαβιβάσει δεδομένα που ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία μιας αξιόποινης πράξης στο πρόσωπο που απεικονίζεται ως θύμα ή δράστης της πράξης.

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 
 1. Τα μηχανήματα με τις κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, εγκατεστημένα σε ειδικούς χώρους ελεγχόμενης και διαβαθμισμένης πρόσβασης, είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με τη χρήση ατομικών κωδικών πρόσβασης. Πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αυτό συλλέγει, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο και του μαγνητοσκοπημένου υλικού, έχει μικρός αριθμός σαφώς καθορισμένων προσώπων.
 2. Ο Οργανισμός ορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τους εξειδικευμένους ρόλους εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χειριστές του συστήματος βλέπουν μόνο τις σχετικές με τα καθήκοντά τους πληροφορίες.
 3. Οι χειριστές του συστήματος είναι ενήμεροι για το σκοπό της επεξεργασίας και για τις επιτρεπτές χρήσεις του συστήματος. Πέραν του προαναφερόμενου μικρού αριθμού σαφώς καθορισμένων προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, λόγω του ρόλου τους, τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης των ατόμων που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και την δίωξη εγκλημάτων κατά της ζωής και της περιουσίας μας. Επίσης επιτρέπεται διαβίβαση, υπό τους όρους του νόμου, στο πρόσωπο που απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης αξιόποινης πράξης. Κάθε παραβίαση προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφεται στο Αρχείο Καταγραφής Περιστατικών και ενημερώνεται, το ταχύτερο δυνατό, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ/DPO) της εταιρίας.
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
 1. Ως υποκείμενο των δεδομένων, κάθε άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης που το αφορούν. Μπορεί ακόμα να ζητήσει αντίγραφο του βιντεοσκοπικού υλικού υποβάλλοντας έγγραφη αίτηση. Η αίτηση περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας (ΑΔΤ, διαβατηρίου κ.λπ.) και μνεία του νομικού λόγου που τα ζητά και των λοιπών στοιχείων (ημερομηνία και ώρα λήψης εικόνων). Εφόσον το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράψει αξιόποινη πράξη στην οποία κάποιος εμπλέκεται ως θύμα ή θύτης, μπορεί ο τελευταίος να ζητήσει να του χορηγηθεί το σχετικό βιντεοσκοπημένο τμήμα δεδομένων, υπό την επιφύλαξη ύπαρξης σχετικής απόφασης από αρμόδια δικαστική αρχή.
 2. Τα δικαιώματα των υποκειμένων εξετάζονται από τον Οργανισμό και ικανοποιούνται κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Αν ο Οργανισμός διαπιστώσει ότι το αίτημα αντίρρησης είναι νόμιμο και πρέπει να ικανοποιηθεί, οφείλει να προβεί στη διαγραφή ή δέσμευση («κλείδωμα») των αντίστοιχων δεδομένων, καθώς επίσης να προσαρμόσει τη λειτουργία του συστήματος εν γένει ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη παράνομη επεξεργασία στο μέλλον.
 3. Ειδική αντιμετώπιση απαιτείται όταν στις εικόνες προς παρουσίαση περιλαμβάνονται και τρίτα φυσικά πρόσωπα, όπως λήψη συγκατάθεσης από τα τρίτα πρόσωπα, χρήση τεχνικών μοντάζ ή μερική ικανοποίηση του αιτήματος. Στην περίπτωση που θίγεται από τον Οργανισμό κατά οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, τα υποκείμενα μπορούν να προσφύγουν στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Οργανισμού και αν δεν ικανοποιηθούν, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (http://www.dpa.gr).

Ο Οργανισμός προτίθεται να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πολιτικές και πρακτικές της. Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 01-04-2020

Facebook
YouTube
INSTAGRAM